Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายพลตรี สุมาสา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายทินกร ชูสาย
ผู้อำนวยการกองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายสิทธิพร วีระคำ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
Responsive image
นายชินวัฒน์ ตันสุวรรณ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
Responsive image
นายวีระชาติ วังชาวนา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
Responsive image
นายเกรียงไกร โสไธสง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
Responsive image
นายวิศรุต ซีบางทราย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
Responsive image
นางยุพิน ปะนามะโก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายนิพนธ์ เฉื่ิอยพุก
ผู้ช่วยช่างโยธา
Responsive image
นายณัฐพล เหล็กสุวรรณ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
Responsive image
นางสาวสายพิน พานทอง
คนงาน
Responsive image
นางสาวปรารถนา สภาพักดิ์
คนงาน
Responsive image
นางยาดา ชื่นจิตร
คนงาน
Responsive image
นายเฉลิม ทับทิม
คนงาน
Responsive image
Responsive image
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th