Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง
Responsive image
Responsive image
นายพลตรี สุมาสา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวบุษยา เกตุอุดม
ผู้อำนวยการกองคลัง
Responsive image
นางดวงดาว มากคิด
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
Responsive image
น.ส.หัฎฐกาญจน์ อินทร์นุ่มพันธ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
Responsive image
นางสาวสาวิตรี ปลื้มสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
Responsive image
นางอรทัย พุทธจักร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
Responsive image
นางสาวนภัชชา ศรีคต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
Responsive image
นางสาวสุภาพร สิงห์เรือง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
Responsive image
นายประสาน มิตรชื่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
Responsive image
นางสาวอภิสรา นาคแทน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ
Responsive image
นางสาวดวงรัตน์ แก้วศรีพัศน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th