Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายพลตรี สุมาสา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายพิสรร ทองกร
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
น.ส.ศรียารักษ์ จันทร์กล้า
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Responsive image
น.ส.นิชธาวัลย์ ภิมาลย์
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นายพงษ์ปณต นุ่มดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายสมโภช ยิ้มแย้ม
นิติกร
Responsive image
นายทวีป เห็มทอง
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางวันเพ็ญ คุ้มพริ้ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นางกัญญาณัฐ ทรงสัจจา
เจ้าพนักงานธุรการ ( สนับสนุน )
Responsive image
นางกัญจวรรณา จำปาเงินรุ่งโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวลลดา ศรีสุกใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายอานนท์ สนคุ้ม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นายธีรศักดิ์ เหรียญเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายพิภพ ชูเนตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
นายจำเนียร ชื่นจิตร
พนักงานผลิตน้ำประปา
Responsive image
นายวิชัย บางยิ้ม
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
ว่าง
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายนพดล ทรงสัจจา
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายภักดี ภักดีโต
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายธวัชชัย จิตรมั่น
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายสมจิตร สนคุ้ม
ยาม
Responsive image
นายสัมพันธ์ มังสา
ยาม
Responsive image
นางสอน กลิ่นหอม
นักการภารโรง
Responsive image
นายรัตน์ เชยเปลี่ยน
นักการภารโรง
Responsive image
นายสยาม บางยิ้ม
คนสวน
Responsive image
นายทรงพล มิไพรฑูลย์
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางสาวสายไหม มานพ
คนงานทั่วไป
Responsive image
ว่าง
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th