Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายระเวง ปานทิพย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
Responsive image
Responsive image
นางสาวสาลี่ โตบึงกอก
Responsive image
Responsive image
นายพลตรี สุมาสา
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
Responsive image
นายต้อน มาเขียว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นางสาวรักษิณา สิงขำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายพงษ์ศักดิ์ หยวกยง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นางสาวสาลี่ โตบึงกอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายสมร สมสร้าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายบรรพจน์ ชูเนตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายจำปี ขุนสุริยะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายทุย สระทองเทียน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายสมบัติ มังสา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายธวัชชัย พ่วงรอด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นางอัมไพร สาทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายหนูลิ้ม สีหานารถ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายเอนก มากคิด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายประยุทธ สุพัฒผล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
นางสุพัตรา อยู่พ่วง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
นายสาธิต เกิดแพร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
Responsive image
นางสุภาวรรณ์ กลึงเอี่ยม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
Responsive image
นายระเวง ปานทิพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
Responsive image
นางคณภรณ์ นครจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
Responsive image
นางชนาภัทร เรืองเที่ยง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
Responsive image
Responsive image
นายเที่ยง สาลาด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th