Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี
Responsive image
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
 ๑. หลักการและเหตุผล
           ครอบครัวเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดแต่ก็เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุด เพราะทำหน้าที่ในการหล่อหลอม ขัดเกลามนุษย์ ทั้งการอบรมเลี้ยงดู การให้ความรัก การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคมให้แก่สมาชิก เพื่อให้บุคคลเป็นคนดีมีคุณภาพ เป็นสมาชิกที่ดี ของสังคม อย่างไรก็ตาม สภาพครอบครัวไทยในปัจจุบันมีปัญหาและอ่อนแอ ครอบครัวไม่สามารถทำหน้าที่ได้ อย่างสมบูรณ์ โครงสร้างของครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวลดลง แต่ที่น่าวิตกมากก็คือ การที่บุคคลขาดหลักคิดคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ซึ่งความหลากหลายและซับซ้อนของปัญหาที่เกิดขึ้นมิได้ส่งผลกระทบกับบุคคลเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อสังคมและการพัฒนาสังคมโดยรวมด้วย สาเหตุของปัญหาเกิดจากการที่ครอบครัวต้องเผชิญกับสภาวะเปลี่ยนแปลงหลากหลายอันเป็นผล มาจากปัจจัยภายในครอบครัวเอง รวมทั้งปัจจัยภายนอก ได้แก่ ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เป็นหน่วยงานภาครัฐรูปแบบหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และมีภาระหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ด้านการสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
          องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ      พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้แก่สตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
 ๒. วัตถุประสงค์
                    2.1. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจแก่เด็ก สตรีและครอบครัว
                    2.2. เพื่อส่งเสริมในการเคารพสิทธิเด็กและสตรี ด้านจิตใจให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและครอบครัว
                    2.3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม รับผิดชอบ มีจิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตัวเองและครอบครัว
๓. เป้าหมาย
          เชิงปริมาณ
                    - ฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มครอบครัวในเขตพื้นที่ตำบลบึงกอก12 หมู่บ้าน จำนวน 60 คน
                    - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 10 คน
           เชิงคุณภาพ
                    - ฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มครอบครัวในเขตพื้นที่ตำบลบึงกอก ให้มีการพัฒนาในทิศทางที่ดี
                        มุ่งสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน
 ๔. วิธีการดำเนินการ
                    ๔.๑ เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติตามลำดับขั้นตอน
                    ๔.๒ ประชาสัมพันธ์เชิญกลุ่มสตรี และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
                    ๔.๓ ประสานงานวิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง
                    ๔.๔ จัดเตรียมการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
 
/๔.๕ ดำเนินการอบรม
-2-
                   ๔.๕ ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
                    ๔.๖ ประเมินผลโครงการฯ
                    ๔.๗ รายงานผลการดำเนินโครงการฯ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
                      เดือน  สิงหาคม  ๒๕62
๖. สถานที่ดำเนินการ
                     ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
 ๗. งบประมาณ
                   จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งไว้ 20,000 บาทรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายโครงการ
 ๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
                    สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                   ๙.๑ กลุ่มเด็ก สตรีและประชาชนในตำบลบึงกอก ได้ปฏิบัติและมีจิตสำนึกในหน้าที่ตนเองใน
                           ด้านความเข็มแข็งให้กับครอบครัวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
                   ๙.๒ กลุ่มเด็ก สตรีและประชาชนมีความรู้ความเข้าในสิทธิของตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม
                           และแนวคิดในการดำเนินชีวิต
                   ๙.๓ กลุ่มเด็ก สตรีและประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
                           มีจิตสาธารณะและสำนึกบุญคุณในแผ่นดินต่อตนเองและชุมชน
 
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562