Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
Responsive image
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
ประจำปีงบประมาณ 2562 
1. หลักการและเหตุผล
           ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาได้ขยายวงกว้างขึ้นและมีระดับของความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและสตรีเป็นอย่างมาก หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับปัญหาได้มีการรวบรวมข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พบว่า ความรุนแรงที่เกิดกับผู้หญิง จากสถิติมักเกิดจากคนในครอบครัว หรือเป็นบุคคลที่เรียกว่าสามี พบว่าจังหวัดพัทลุงมีผู้หญิงและเด็กถูกกระทำความรุนแรงมากขึ้นสูงในปี 2557 จำนวน 169 ราย ในจำนวนนี้เป็นหญิง167 และเด็ก 2 ราย ซึ่งการกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการกระทำความรุนแรงของผู้ชาย ผู้หญิงที่ถูกกระทำยังอายที่จะแสดงให้สังคมรับรู้ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุได้
           ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีหลายรูปแบบทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางวาจา และทางเพศ เช่น การทำร้ายร่างกาย การบังคับจิตใจ การข่มขู่ การใช้วาจาด่าว่าทำให้เจ็บช้ำน้ำใจ การควบคุมกักขัง การข่มขืนกระทำชำเรา และการกระทำอนาจาร เป็นต้น ซึ่งผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นผู้ชายและมักเป็นบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัว ส่วนผู้ถูกกระทำเป็นผู้หญิง ผู้สูงอายุ และเด็ก ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวสังคมมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแม้แต่ญาติพี่น้องและผู้ใกล้ชิดไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลือทำให้ผู้หญิงตกอยู่ในภาวะยากลำบากและไม่กล้าบอกเล่าให้ใครฟังเพราะคิดว่าเป็นเรื่องน่าอับอาย หรือจำต้องยอมถูกกระทำความรุนแรงเนื่องจากเป็นห่วงลูกและต้องพึ่งพิงทางเศรษฐกิจจากผู้ชาย สำหรับสาเหตุของการกระทำความรุนแรงเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ เหล้า สารเสพติด การพนัน ความหึงหวง การสะท้อนภาพความรุนแรงของสื่อต่าง ๆ และ ที่สำคัญคือค่านิยมดั้งเดิมของสังคมไทยที่เชื่อว่าผู้ชายเป็นผู้นำครอบครัว สามีเป็นเจ้าชีวิตภรรยาและลูก มีสิทธิ ดุด่า ทุบตีทำร้าย หรือบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ตามความต้องการ เป็นต้น
           ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวได้กลายเป็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนในสังคมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งมิใช่ เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแล้ว รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการกระทำความรุนแรง และลงโทษ/เยียวยา/ฟื้นฟูผู้กระทำความรุนแรง รวมทั้งส่งเสริมให้สังคมรอบข้างได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาร่วมกัน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอกได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล ความตระหนัก และความร่วมมือแก่กลุ่มเป้าหมายในการป้องกัน เฝ้าระวังความรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งสามารถนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหา และแผนดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
    2. เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มต่าง ๆ อาสาสมัคร และกลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบลบึงกอก ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
    3. เพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างเครือข่าย เฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ในพื้นที่
3. วิธีดำเนินการ
    1. ศึกษาสภาพปัญหา 
    2. เข้าร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน คณะทำงานศพค. เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 
    3. ประสานขอสนับสนุนงบประมาณ
    4. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
    5. ประสานวิทยากร สถานที่ ผู้เข้าร่วมโครงการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    6. ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 มีเวทีเพื่อเสริมสร้างความรู้และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแนวทางการแจ้งข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว และข้อมูลเลี้ยงเดี่ยวในพื้นที่ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง ฐานข้อมูลเด็ก แนวทางการมีทีม หรือการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายให้ความคุ้มครองช่วยเหลือในพื้นที่ 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
    7. ติดตามและประเมินผล
4. ระยะเวลาดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
          เดือน  สิงหาคม  2562
5. สถานที่ดำเนินการ
          ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
6.กลุ่มเป้าหมาย
          ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มต่าง ๆ อาสาสมัคร
กลุ่มสตรีและประชาชนในพื้นที่ตำบลบึงกอก จำนวนทั้งสิ้น 60 คน
7.งบประมาณ
          จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งไว้ 20,000 บาทรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายโครงการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
          สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
9. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
    1. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก 
    2. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
    3. ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบึงกอก
    4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกอก
    ๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือกระเทียม
    6. บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล ความตระหนัก และความร่วมมือแก่กลุ่มเป้าหมายในการป้องกัน เฝ้าระวังความรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งสามารถนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหา และแผนดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
    2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มต่าง ๆ อาสาสมัคร และกลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบลบึงกอก ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
    3. เพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างเครือข่าย เฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่
 
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2562