Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ร้องเรียนทุจริต
แผนดำเนินงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 ต.ค. 3106 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
07 ต.ค. 3106 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2560-2564
07 ต.ค. 3106 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แบบรายงานผลการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ. 2563
14 พ.ค. 2564 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
13 พ.ค. 2564 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
13 พ.ค. 2564 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
20 ก.ค. 2563 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (พ.ศ.2560-2564)
15 ก.ค. 2563 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
15 ก.ค. 2563 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
14 ก.ค. 2563 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1-3
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th