Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ม.ค. 2564
ถึง
11 ม.ค. 2564
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศองค์การบริหารสว่นตำบลบึงกอก เรื่องประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
09 ก.ย. 2563
ถึง
09 ต.ค. 2563
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ จำนวน 2 โครงการ
19 ส.ค. 2563
ถึง
21 ก.ย. 2563
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก .01 งานปรับปรุงถนนลาดยางชนิด Cape Seal (สสายจากบ้านนายบุญลือ สิงขำ ไป เขตติดต่อ ม.2 บ้านปรือกระเทียม) หมู่ 1
18 ส.ค. 2563
ถึง
18 ก.ย. 2563
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางชนิด AC (จากบ้านนายฟุ้ง ศรีวิเชียร ไป ถนนสายหนองตูม) หมู่ 8
17 ส.ค. 2563
ถึง
17 ส.ค. 2563
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 - 3
08 เม.ย. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 6 ( จากบ้านนางแหลม ไชยพาลี ไป ศาลเจ้าพ่อหงส์ทอง)
08 เม.ย. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 6 ( จากบ้านนางแหลม ไชยพาลี ไป ศาลเจ้าพ่อหงส์ทอง)
08 เม.ย. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง คสล.(จากบ้านนายวิเศษ อยู่สายบัว ไป ร้านค้า ) หมู่ 2 บ้านปรือกระเทียม
13 มิ.ย. 2562
ถึง
28 มิ.ย. 2562
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำ (จากโรงเรียนวัดปรือกระเทียม ไปคลองไส้ไก่ข้างวัดปรือกระเทียม) หมู่ 2
13 มิ.ย. 2562
ถึง
28 มิ.ย. 2562
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำ (จากโรงเรียนวัดปรือกระเทียม ไปคลองไส้ไก่ข้างวัดปรือกระเทียม) หมู่ 2
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th