Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ร้องเรียนทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 ธ.ค. 3106 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
20 ต.ค. 3106 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก การพิมพ์หนังสือราชการ
20 ต.ค. 3106 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก บันทึกข้อความแจ้งเวียนการพิมพ์หนังสือราชการ
07 ต.ค. 3106 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
07 ต.ค. 3106 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก คู่มือการปฏิบัติหน้าที่แต่ละตำแหน่ง
07 ต.ค. 3106 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน (O27)
07 ต.ค. 3106 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (o27)
07 ต.ค. 3106 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก คู่มือสมรรถนะหลัก (O27)
07 ต.ค. 3106 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร (O27)
07 ต.ค. 3106 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (O27)
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th