Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 มิ.ย. 2563 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก เรื่องรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
22 มิ.ย. 2563 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก รายงานสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563
22 มิ.ย. 2563 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก รายงานสถิติการให้บริการประชาชนประจำปี 2563
22 มิ.ย. 2563 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
19 มิ.ย. 2563 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
18 มิ.ย. 2563 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2562
26 พ.ค. 2563 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563
26 พ.ค. 2563 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
26 พ.ค. 2563 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
26 พ.ค. 2563 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th