Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1 ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตให้ได้มาตรฐาน
     2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟรายทาง ให้ควบคุมทั้งตำบล
     3 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบประปาและขยายเขตประปา
     4 ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่นๆ

2. นโยบายด้านแหล่งน้ำ
     1 ขุดลอก คูคลอง หนอง บึง ที่ตื้นเขิน เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร
     2 ก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม
     3 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคและการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลให้มีคุณภาพ

3. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม
     1 ส่งเสริมให้มีการกระจายโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาความพร้อมแก่เด็กและเยาวชน ให้ได้รับการศึกษาสูงขึ้น
     2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมทางด้านศาสนา
     3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและให้มีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ
     4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
     5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
     7 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมประจำตำบล

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
     1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพของประชาชนและแก้ไขปัญหาการว่างงาน
     2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพต่างๆ
     3 ส่งเสริมกองทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ
     4 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป
     5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์และการบรรจุผลิตภัณฑ์
     7 พัฒนามาตรฐานสินค้าและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
     8 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกองทุนหมู่บ้าน

5. นโยบายด้านสาธารณสุข
     1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและการป้องกันโรคติดต่อ
     2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน
     3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง

6. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
     1 สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต.
     2 ส่งเสริมสนับสนุนการบริการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
     3 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจัดทำแผนที่ภาษี
     4 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงาน เน้นความมีประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม ความโปร่งใส รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย
     5 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อ การอบรมสัมมนาการเพื่อพัฒนาบุคลากรและกลไกในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม โครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
     7 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช 2ค. และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     8 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารต่างๆ และการจัดการระบบ ICT
     9 ส่งเสริมและสนับสนุนประชาสัมพันธ์การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตำบลบึงกอก

7. นโยบายด้านสังคม
     1.ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักการ  ป้องกัน  แก้ไข  บำบัด  ฟื้นฟู และการติดตาม  ใช้หลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบรวมทั้งดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด
     2 ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนโดยการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
     3 ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     4 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ยากจน
     5 รณรงค์จัดกิจกรรมการป้องกัน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
     6 ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม องค์กรและภาคประชาชน โดยเน้นความสามัคคี
     7 พัฒนาศักยภาพของประชาชนหรือชุมชนและครอบครัวให้สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้

8. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     1 ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่าและการบำรุงรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งผืนดินและแหล่งน้ำ
     2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันน้ำท่วมและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
     3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย ของเสีย ของเหลือใช้ แบบครบวงจร
     4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ ภายในตำบล

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th