Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก 

วิสัยทัศน์
     “ เศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองเกษตรก้าวหน้า เด่นการศึกษา ไม่ละวัฒนธรรม เลิศล้ำด้านการพัฒนาคน ประชาชนมีความสุข  “

พันธกิจหลัก
     1. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขประจำตำบล ด้านการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
     2. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย เป็นต้น
     3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาทุกระดับทั้งระบบและนอกระบบ ตั้งแต่ก่อนประถมศึกษา – อุดมศึกษาส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น วันสำคัญทางศาสนา
     4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ที่ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ ส่งเสริมกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน สนับสนุนการเล่นกีฬาของเยาวชน ให้เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่ด้อยโอกาส
     5. คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     6. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
     7. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการอุปโภคและการบริโภค ระบบไฟฟ้าตามบ้านเรือนและไฟฟ้าสาธารณะ
     8. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตร กลุ่มอาชีพและกิจการต่างๆ ภายในชุมชน
     9. สนับสนุนและส่งเสริมสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
     10. จัดทำแผนที่ภาษี
     11. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามระบบธรรมมาภิบาล
     12. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
     13. การป้องกัน  แก้ไข  บำบัด  ฟื้นฟู และการติดตาม  ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th