Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลบึงกอก

      จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้ง 12 หมู่ ได้แก่
หมู่ที่ 1   บ้านบึงกอก
หมู่ที่ 2   บ้านปรือกระเทียม
หมู่ที่ 3   บ้านเกาะจันทร์
หมู่ที่ 4   บ้านคุยมะตูม
หมู่ที่ 5   บ้านโคกสว่าง
หมู่ที่ 6   บ้านคลองเตย
หมู่ที่ 7   บ้านเสวยซุง
หมู่ที่ 8   บ้านประดา
หมู่ที่ 9   บ้านหนองบัว
หมู่ที่ 10 บ้านบึงกอกพัฒนา
หมู่ที่ 11 บ้านปรือกระเทียมใต้
หมู่ที่ 12 บ้านสุขสมบูรณ์


จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน
 
ชื่อบ้าน ครัวเรือน ประชากร หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
หมู่ที่   1 บ้านบึงกอก
หมู่ที่   2 บ้านปรือกระเทียม
หมู่ที่   3 บ้านเกาะจันทร์
หมู่ที่   4 บ้านคุยมะตูม
หมู่ที่   5 บ้านโคกสว่าง
หมู่ที่   6 บ้านคลองเตย
หมู่ที่   7 บ้านเสวยซุง
หมู่ที่   8 บ้านประดา
หมู่ที่   9 บ้านหนองบัว
หมู่ที่ 10 บ้านบึงกอกพัฒนา
หมู่ที่ 11 บ้านปรือกระเทียมใต้
หมู่ที่ 12 บ้านสุขสมบูรณ์
366
299
222
268
70
178
177
323
96
250
166
182
683
520
456
423
110
369
336
533
175
524
294
384
708
565
424
448
122
388
309
574
165
488
311
389
1,391
1,085
880
871
232
757
645
1,107
340
1,012
605
773
* ข้อมูลปี 2550
รวม 12 หมู่บ้าน
2,597
4,807
4,891
9,698
 
                    
                    ความหนาแน่นเฉลี่ย 75 คน/ตารางกิโลเมตร


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     วัด จำนวน 12 แห่ง
 
ชื่อวัด พระสงฆ์ สามเณร รวม ชี เจ้าอาวาส
  1. วัดบึงกอก
  2. วัดปรือกระเทียม
  3. วัดเสวยซุง
  4. วัดบวรสามัคคี
  5. วัดหนองสะแก (ประดา)
  6. วัดหนองบัว
  7. วัดเกาะจันทร์
  8. วัดคุยมะตูม
  9. วัดเทพนิมิตร
10. วัดคลองเตยไชยศรี
11. วัดป่าคลองเตย
12. วัดโคกสว่าง
9
5
1
2
4
2
5
7
3
3
2
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
5
1
2
4
2
5
7
3
3
7
3
-
-
-
1
2
-
1
-
-
-
-
-
พระครูสุธรรมพิศาล สุธรรมโม
พระอธิการสนอง ชินปุตโต
พระดำเนิน สุจิตโต (รักษาการ)
พระอธิการกิตติรัตน์ ถาวโร
พระนที ธันตจิตโต
พระแสวง สมาหโต (รักษาการ)
พระครูไพโรจน์ กิตติคุณ
พระครูอนุศาสน์ ปัญญากร
พระอธิการตั้ม เตชธโร
พระอธิการบรรพต อาภาธโร
พระอาจารย์เลิศชาย
หลวงพ่อสีดา
รวม 10 วัด
46
-
51
4
 
การศึกษา
     
มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 7 แห่ง


                    
      ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 9 แห่ง
จำนวน 5 แห่งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จำนวน 1 แห่ง

 
สาธารณสุข
      สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง


             อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ป้อมตำรวจ
สายครวจตำบลบึงกอก
อาสาสมัครตำรวจชุมชน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จำนวน 
จำนวน
จำนวน 
จำนวน
1  แห่ง
4  นาย
 51  นาย
189 นาย

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th