Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

 ที่ตั้ง 
     
ตำบลบึงกอก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอบางระกำห่างจากอำเภอ ไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1065 เป็นระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 34 กิโลเมตร

เนื้อที่ 
     มีเนื้อที่ จำนวน 99.712 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 62,320 ไร่ แบ่งเป็น
   ที่อยู่อาศัย
ที่ทำการเกษตร
อื่นๆ
2,484 ไร่
57,597 ไร่
2,531 ไร่

 ลักษณะภูมิประเทศ
     เป็นที่ราบมีความราบเอียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีคลองกรุงกรัก,คลองเตย และคลองหนองตะกุด เป็นแหล่งน้ำการเกษตรในตำบลที่สำคัญ เส้นทางการคมนาคมสายหลักของตำบล คือ ทางหลวงแผ่นดิน 1065 (พิษณุโลก – กำแพงเพชร)
ทิศเหนือ
ทิศใต้ 
ทิศตะวันออก 
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 ตำบลบางระกำและตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้ง 12 หมู่ ได้แก่

หมู่ที่ 1   บ้านบึงกอก                                             
หมู่ที่ 2   บ้านปรือกระเทียม
หมู่ที่ 3   บ้านเกาะจันทร์
หมู่ที่ 4   บ้านคุยมะตูม
หมู่ที่ 5   บ้านโคกสว่าง
หมู่ที่ 6   บ้านคลองเตย
หมู่ที่ 7   บ้านเสวยซุง
หมู่ที่ 8   บ้านประดา
หมู่ที่ 9   บ้านหนองบัว
หมู่ที่ 10  บ้านบึงกอกพัฒนา
หมู่ที่ 11  บ้านปรือกระเทียมใต้
หมู่ที่ 12  บ้านสุขสมบูรณ์

ท้องที่อื่นในตำบล   ไม่มี
ชื่อบ้าน ครัวเรือน   ประชากร   หมายเหตุ
    ชาย หญิง รวม  
หมู่ที่  1    บ้านบึงกอก 395 681 712 1393 * ข้อมูลปี
หมู่ที่  2    บ้านปรือกระเทียม 327 493 532 1025 2555
หมู่ที่  3    บ้านเกาะจันทร์ 235 425 392 817  
หมู่ที่  4    บ้านคุยมะตูม 273 306 329 635  
หมู่ที่  5    บ้านโคกสว่าง 80 111 139 250  
หมู่ที่  6    บ้านคลองเตย 198 373 386 759  
หมู่ที่  7    บ้านเสวยซุง 197 324 316 640  
หมู่ที่  8    บ้านประดา 352 539 572 1111  
หมู่ที่  9    บ้านหนองบัว 100 157 151 308  
หมู่ที่  10  บ้านบึงกอกพัฒนา 271 513 473 986  
หมู่ที่  11  บ้านปรือกระเทียมใต้ 185 304 316 620  
หมู่ที่  12  บ้านสุขสมบูรณ์ 205 381 407 788  
รวม  12  หมู่บ้าน 2818 4607 4725 9332  
 
- มีความหนาแน่นเฉลี่ย  75 คน/ตารางกิโลเมตร
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th