Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ร้องเรียนทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (07 ธ.ค. 3106)  
บันทึกข้อความแจ้งเวียนการพิมพ์หนังสือราชการ (20 ต.ค. 3106)  
การพิมพ์หนังสือราชการ (20 ต.ค. 3106)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การ... (07 ต.ค. 3106)
คู่มือการเลื่อนระดับ (O26) (07 ต.ค. 3106)
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (O2... (07 ต.ค. 3106)
คุ่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ (o26) (07 ต.ค. 3106)
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ (o26) (07 ต.ค. 3106)
แผนอัตรากำลัง-3-ปี-2564-2566 (07 ต.ค. 3106)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ 2564 (o... (07 ต.ค. 3106)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น... (07 ต.ค. 3106)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้... (07 ต.ค. 3106)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้า... (07 ต.ค. 3106)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ... (07 ต.ค. 3106)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่... (07 ต.ค. 3106)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท... (07 ต.ค. 3106)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน... (07 ต.ค. 3106)
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทา... (07 ต.ค. 3106)
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีก... (07 ต.ค. 3106)
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (O27) (07 ต.ค. 3106)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ขบวนเปิดงานไหว้หลวงพ่ออิน... (24 ธ.ค. 2566)  

ประชุมคณะกรรมการติดตามผลแ... (22 ธ.ค. 2566)  

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ... (04 ธ.ค. 2566)  

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร... (10 พ.ย. 2566)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที... (11 พ.ค. 2564)

แนะนำร้านค้า ร้านอาหาร ร้... (05 พ.ค. 2564)

ประชุมทางไกล Zoom Video C... (03 พ.ค. 2564)

ฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อ หมู่ที่ ... (27 เม.ย. 2564)

7 วันอันตราย ประเพณีสงกรา... (10 เม.ย. 2564)

มอบเบี้ยผู้สูงอายุตำบลบึง... (08 เม.ย. 2564)

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักก... (06 เม.ย. 2564)

อบรมให้ความรู้เรื่องการฉี... (29 มี.ค. 2564)

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัย... (24 มี.ค. 2564)

จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ (15 มี.ค. 2564)

ลงพื้นที่ตรวจและประเมินกา... (15 มี.ค. 2564)

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ... (05 มี.ค. 2564)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภู... (24 ก.พ. 2564)

แนะแนวโครงการอนุรักษ์พันธ... (22 ก.พ. 2564)

ลงพื้นที่ตรวจประเมิน และใ... (18 ก.พ. 2564)

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ... (05 ก.พ. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก (น้ำมันเชื้อเพลิง) ประจำไต... (21 ก.ค. 2564)  
รายงานผล/ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 / ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 /... (07 ก.ค. 2564)  
ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.(จากถนนลาดยาง ไป วัดบวร) หมู่ 7 (24 พ.ค. 2564)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.(จากสามแยกถนน คสล.หลังอาคารสำนักงาน อบต.บึง... (24 พ.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล. (จากร้านค้า ไป บ้านนายรุ่งทิวา มิ่งมิตร) หมู่ 2 (24 พ.ค. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 (14 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 1 (05 มี.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อบต.บ... (19 ก.พ. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ อบต.... (19 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 9 (21 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนน คสล หมู่ 8 (19 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 12 (19 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารสว่นตำบลบึงกอก เรื่องประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได... (11 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 7 (29 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 8 (07 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 10 (30 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องทำงานสำนักปลัด (17 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนน ลูกรัง หมู่ 9 (19 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนน ลูกรัง หมู่ 11 (19 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1 (19 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับ... (01 เม.ย. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่... (25 มี.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพ... (08 มี.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับ... (02 ก.พ. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่... (27 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพ... (11 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับ... (30 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่... (26 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น... (07 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู... (17 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่... (14 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (04 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพน... (22 ก.ค. 2557)
ประกาศคัดเลือกพนักงานตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน... (05 ก.พ. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง การเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป... (08 พ.ค. 2555)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข... (01 ธ.ค. 2554)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข... (01 ธ.ค. 2554)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข... (08 พ.ย. 2554)
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระ... (08 ก.ย. 2552)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตช่องทางการติดต่อ
 
 

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image


Responsive image
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th